ما خواستیم یا او خواست؟!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امام حسین

 

 

بسم رب الشهداء و الصالحین

اصلا حسین جنس غمش فرق می کند                  این راه عشق پیچ و خمش فرق می کند،

نه این که فقط جنس غمش متفاوت باشد، که همه چیزش فرق می کند؛

محرم که می شود گویا قیامت به پا شده است!

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین               بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

گــر خــوانــمش  قــیامت دنیا بعـید نـیست                این رستخیز عالم که نامش محرم است

در بـارگاه قـدس کــه جـای مـلال نـیـسـت                سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است

قیامتی که تمام ابعاد زندگی شیعیان را تحت تاثیر قرار می دهد؛

نوع رفتار ، مدل لباس پوشیدن ، نوع ابراز احساسات ، نوع اندیشیدن و ...

حال به ما که رسیده است نوع یادداشت نوشتنمان می خواهد کمی در این یکی دو ماه یعنی محرم و صفر متفاوت شود!

اگر دقت کرده باشید در محرم ، همه دست به دست هم می دهند تا کارها پیش برود، این جا هم دلم می خواهد دست به دست هم بدهیم و مطالبی که گذاشته می شود را تکمیل کنیم؛

بیشتر سوال است، شما باید با جواب دادنتان و به اشتراک گذاشتن جواب ها در کامل شدن مطالب این دو ماه کمکم کنید.

پس بسم الله ...

اولین سوال : ما خواستیم خادم او شویم یا او خواست خادم او باشیم؟

 

 

  • لطفا پاسخ ها یک کلمه ای نباشد! حس درونی تان را در قالب جملات به اشتراک بگذارید.

 

  • بخش نظر دهی این مطالب بدون نیاز به تایید بوده و به محض ارسال به نمایش در خواهد آمد.

 

 

 

 

لیست نظرات
*
*
*
*
   
ارسال شده در 1396/02/17 توسط I can't hear anything over the sound of how awesome this article is. از I can't hear anything over the sound of how awesome this article is.
0 0

I can't hear anything over the sound of how awesome this article is.

ارسال شده در 1396/02/16 توسط How neat! Is it really this simple? You make it look easy. از How neat! Is it really this simple? You make it look easy.
0 0

How neat! Is it really this simple? You make it look easy.

ارسال شده در 1396/02/13 توسط Of the panoply of website I've pored over this has the most veracity. از Of the panoply of website I've pored over this has the most veracity.
0 0

Of the panoply of website I've pored over this has the most veracity.

ارسال شده در 1396/02/10 توسط And I was just wondering about that too! از And I was just wondering about that too!
0 0

And I was just wondering about that too!

ارسال شده در 1396/02/08 توسط Stay with this guys, you're helping a lot of people. از Stay with this guys, you're helping a lot of people.
0 0

Stay with this guys, you're helping a lot of people.

ارسال شده در 1396/01/28 توسط It's great to find an expert who can explain things so well از It's great to find an expert who can explain things so well
0 0

It's great to find an expert who can explain things so well

ارسال شده در 1396/01/28 توسط I literally jumped out of my chair and danced after reading this! از I literally jumped out of my chair and danced after reading this!
0 0

I literally jumped out of my chair and danced after reading this!

ارسال شده در 1396/01/28 توسط That's the smart thinking we could all benefit from. از That's the smart thinking we could all benefit from.
0 0

That's the smart thinking we could all benefit from.

ارسال شده در 1396/01/27 توسط Well put, sir, well put. I'll certainly make note of that. از Well put, sir, well put. I'll certainly make note of that.
0 0

Well put, sir, well put. I'll certainly make note of that.

ارسال شده در 1396/01/26 توسط Well done article that. I'll make sure to use it wisely. از Well done article that. I'll make sure to use it wisely.
0 0

Well done article that. I'll make sure to use it wisely.

ارسال شده در 1396/01/14 توسط Well I guess I don't have to spend the weekend figuring this one out! از Well I guess I don't have to spend the weekend figuring this one out!
0 0

Well I guess I don't have to spend the weekend figuring this one out!

ارسال شده در 1396/01/12 توسط You really saved my skin with this information. Thanks! از You really saved my skin with this information. Thanks!
0 0

You really saved my skin with this information. Thanks!

ارسال شده در 1396/01/12 توسط What a pleasure to meet someone who thinks so clearly از What a pleasure to meet someone who thinks so clearly
0 0

What a pleasure to meet someone who thinks so clearly

ارسال شده در 1396/01/12 توسط You are so awesome for helping me solve this mystery. از You are so awesome for helping me solve this mystery.
0 0

You are so awesome for helping me solve this mystery.

ارسال شده در 1396/01/08 توسط It's good to see someone thinking it through. از It's good to see someone thinking it through.
0 0

It's good to see someone thinking it through.

ارسال شده در 1396/01/07 توسط Superbly illuminating data here, thanks! از Superbly illuminating data here, thanks!
0 0

Superbly illuminating data here, thanks!

ارسال شده در 1396/01/05 توسط It's always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks! از It's always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks!
0 0

It's always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks!

ارسال شده در 1396/01/04 توسط Just do me a favor and keep writing such trenchant analyses, OK? از Just do me a favor and keep writing such trenchant analyses, OK?
0 0

Just do me a favor and keep writing such trenchant analyses, OK?

ارسال شده در 1396/01/04 توسط Now that's subtle! Great to hear from you. از Now that's subtle! Great to hear from you.
0 0

Now that's subtle! Great to hear from you.

ارسال شده در 1396/01/02 توسط You're on top of the game. Thanks for sharing. از You're on top of the game. Thanks for sharing.
0 0

You're on top of the game. Thanks for sharing.

ارسال شده در 1396/01/01 توسط Ah yes, nicely put, everyone. از Ah yes, nicely put, everyone.
0 0

Ah yes, nicely put, everyone.

ارسال شده در 1396/01/01 توسط So excited I found this article as it made things much quicker! از So excited I found this article as it made things much quicker!
0 0

So excited I found this article as it made things much quicker!

ارسال شده در 1396/01/01 توسط Hallelujah! I needed this-you're my savior. از Hallelujah! I needed this-you're my savior.
0 0

Hallelujah! I needed this-you're my savior.

ارسال شده در 1395/12/25 توسط Superior thinking demonstrated above. Thanks! از Superior thinking demonstrated above. Thanks!
0 0

Superior thinking demonstrated above. Thanks!

ارسال شده در 1395/12/20 توسط I wanted to spend a minute to thank you for this. از I wanted to spend a minute to thank you for this.
0 0

I wanted to spend a minute to thank you for this.

ارسال شده در 1395/12/13 توسط At last! Someone with the insight to solve the problem! از At last! Someone with the insight to solve the problem!
0 0

At last! Someone with the insight to solve the problem!

ارسال شده در 1395/12/11 توسط All of these articles have saved me a lot of headaches. از All of these articles have saved me a lot of headaches.
0 0

All of these articles have saved me a lot of headaches.

ارسال شده در 1395/12/11 توسط You really saved my skin with this information. Thanks! از You really saved my skin with this information. Thanks!
0 0

You really saved my skin with this information. Thanks!

ارسال شده در 1395/12/05 توسط All things considered, this is a first class post از All things considered, this is a first class post
0 0

All things considered, this is a first class post

ارسال شده در 1395/11/22 توسط Shiver me timbers, them's some great information. از Shiver me timbers, them's some great information.
0 0

Shiver me timbers, them's some great information.

ارسال شده در 1395/11/16 توسط You've got it in one. Couldn't have put it better. از You've got it in one. Couldn't have put it better.
0 0

You've got it in one. Couldn't have put it better.

ارسال شده در 1395/11/15 توسط The expertise shines through. Thanks for taking the time to answer. از The expertise shines through. Thanks for taking the time to answer.
0 0

The expertise shines through. Thanks for taking the time to answer.

ارسال شده در 1395/11/13 توسط Posts like this make the internet such a treasure trove از Posts like this make the internet such a treasure trove
0 0

Posts like this make the internet such a treasure trove

ارسال شده در 1395/11/11 توسط It's like you're on a mission to save me time and money! از It's like you're on a mission to save me time and money!
0 0

It's like you're on a mission to save me time and money!

ارسال شده در 1395/11/09 توسط Hahahaha. I'm not too bright today. Great post! از Hahahaha. I'm not too bright today. Great post!
0 0

Hahahaha. I'm not too bright today. Great post!

ارسال شده در 1395/11/04 توسط Thanks for sharing. Your post is a useful contribution. از Thanks for sharing. Your post is a useful contribution.
0 0

Thanks for sharing. Your post is a useful contribution.

ارسال شده در 1395/11/03 توسط I could watch Schindler's List and still be happy after reading this. از I could watch Schindler's List and still be happy after reading this.
0 0

I could watch Schindler's List and still be happy after reading this.

ارسال شده در 1395/10/29 توسط People normally pay me for this and you are giving it away! از People normally pay me for this and you are giving it away!
0 0

People normally pay me for this and you are giving it away!

ارسال شده در 1395/10/27 توسط That's an intelligent answer to a difficult question xxx از That's an intelligent answer to a difficult question xxx
0 0

That's an intelligent answer to a difficult question xxx

ارسال شده در 1395/09/13 توسط And I was just wondering about that too! از And I was just wondering about that too!
0 0

And I was just wondering about that too!

ارسال شده در 1395/09/07 توسط You Sir/Madam are the enemy of confusion everywhere! از You Sir/Madam are the enemy of confusion everywhere!
0 0

You Sir/Madam are the enemy of confusion everywhere!

ارسال شده در 1395/09/01 توسط This forum needed shaking up and you've just done that. Great post! از This forum needed shaking up and you've just done that. Great post!
0 0

This forum needed shaking up and you've just done that. Great post!

ارسال شده در 1395/08/15 توسط That's the thinking of a creative mind از That's the thinking of a creative mind
0 0

That's the thinking of a creative mind

ارسال شده در 1395/07/11 توسط Whoever wrote this, you know how to make a good article. از Whoever wrote this, you know how to make a good article.
0 0

Whoever wrote this, you know how to make a good article.

ارسال شده در 1395/05/25 توسط Superb inamtofrion here, ol'e chap; keep burning the midnight oil. از Superb inamtofrion here, ol'e chap; keep burning the midnight oil.
0 0

Superb inamtofrion here, ol'e chap; keep burning the midnight oil.

ارسال شده در 1393/12/15 توسط چادرخاکی از
0 0

زنی شهید می شود،زنی به نام فاطمه مدینه زهر می شود برای کام فاطمه دری شکسته می شود،دو دست بسته می شود یلی سکوت می کند، به احترام فاطمه

ارسال شده در 1393/09/18 توسط zeinab از esf
1 0

مادر سادات فاطمه الزهرا خواستن که ما نوکر فرزندشون باشیم

ارسال شده در 1393/09/07 توسط فرزانه از اصفهان
2 0

مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت از سمک تا به سماکش کشش لیلا برد من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد من خسی بی سرو پایم که به سیل افتادم او که می رفت مرا هم به دل دریا برد جام صهبا زکجا بود مگر دست که بود که به یک جلوه دل و دین زهمه یکجا برد خم ابروی تو بود و کف مینوی تو بود که درین بزم بگردید و دل شیدا برد خودت آموختی ام مهر و خودت سوختی ام با برافروخته رویی که قرار از ما برد همه یاران به سر راه تو بودیم ولی غم روی تو مرا دید و ز من یغما برد همه دلباخته بودیم و هراسان که غمت همه را پشت سر انداخت، مرا تنها برد از علامه سید محمد حسین طباطبایی

ارسال شده در 1393/09/06 توسط L.kh از اصفهان
7 0

(( تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد زسمک تا به سماکش کشش لیلا برد من به سر چشمه ی خورشید نه خود بردم راه ذره ای بودم و مهرتو مرا بالا برد من خسی بی سرو پایم که به سیل افتادم او که می رفت مرا هم به دل دریا برد ))

ارسال شده در 1393/09/04 توسط خادم از
3 0

بی بی دو عالم خواست...

ارسال شده در 1393/09/01 توسط گلبهار از اصفهان
2 0

بنظرم اول خودشون ميخوان و كليد اول رو خودشون ميزنن منتهاش بعدش به ما آدما بستگي داره كه اين لطف رو بپذيريم يا ردش كنيم

ارسال شده در 1393/08/23 توسط fk از
1 0

سلام به نظر من توفیق رو خود ارباب میدن و البته اعتقاد قلبی خودم اینه که دست حضرت زهرا س هست من که شخصا هرسال بعدمحرم میفهمم کارم خوب نبوده اما التماس میکنم که برای سال بعد هم کنارم نزارن امسال تو شب های محرم وقتی تو جمع خادم ها بودم واقعا حس میکردم که من لیاقت ندارم اونجا باشم و فقط یاد این میفتادم که ارباب دارن ما رو میکشونن به سمت کشتی نجاتشون.هر چقدر ما فاصله میگیریم باز صدامون میزنن مثل حضرت نوح که تا آخرین لحظه دست از پسرشون نکشیدند نمیدونم اینجا اختیار میره زیر سوال یا نه؟؟ اما به نظر من این جوریه

ارسال شده در 1393/08/21 توسط Sara از Esfahan
4 0

وقتی نوشتین اولین سوال یعنی دومی هم داره دیگه ؟ پ کوجاس ؟ محرم روبه اتمامه ها ؟ البته اگه چواب همین سوالا هم بدید ممنون میشیم .

ارسال شده در 1393/08/20 توسط سحر از اصفهان
2 0

سلام.به نظرم تا خودشون بهمون توفیق ندن و دعوت مون نکنن ما نمیتونیم قدمی ام تو این راه بر داریم.(البته باید خودمونم حواسمون باشه که هر چیزی که بهمون میدن قدرش بدونیم وچوب حراج به داشته هامون نزنیم.)

ارسال شده در 1393/08/20 توسط L از اصفهان
2 0

همه ی ماکه آرزوی قلبیمونه نوکر آقا باشیم ولی بقیه را میدونم ولی خودمو میدونم که اگه بنا به عملکرد و کارایی باشه که در طول سال کردم حتی لیاقت ندارم تو مجلس آقا پا بذارم چه برسه که نوکری کنم،پس اینا فقط از لطف خودشونه وماکاره ای نیسیم، اگه لطف ارباب نبود من حتی لیاقت بردن اسمشونو نداشتم یاحسین جان: دوباره مثل همیشه خجالتم دادی.. برای ارض ارادت لیاقتم دادی... تعجبم تو کجا این حقیر ساده کجا... همیشه گفته ام آقا تو عزتم دادی.. همین که خط نکشیدی به نام من ممنون... چه شد که این همه شوق اراذتم دادی.. وفا ندیده ای از من، قبول اما... خودت به رحمت شاهانه عادتم دادی.. صلی الله علیک یا اباعبداللخ الحسین التماس دعا از همه اللهم عجل الولیک الفرج

ارسال شده در 1393/08/18 توسط مطهره از فانوس اصفهان
2 0

حاج آقاااا حالا میشه جواب این سوالو بگید!! بدجوری تو خماریش موندیما

ارسال شده در 1393/08/18 توسط ZaRe BiN از
4 0

مطهره جان دلبندم! هردوش میشه خب!

ارسال شده در 1393/08/17 توسط sara از Esfahan
3 0

دوستاني كه نمي تونيد سريع نظرتونا تايپ كنيد و سايت پيغام انقضا ميده ‏؛ مي تونيد اول نظرتونا تو برنامه ي word تايپ كنيد و بعد از كپي كردن ، تو قسمت نظر paste كنيد

ارسال شده در 1393/08/15 توسط ف م.فانوسی از اصفهان
3 0

سلام استاد.خدا قوت.راستش تا حالا اینقد دقیق به این موضوع فکر نکرده بودم.خب مطمئنا که اونها به ما هیچ نیازی ندارن و این ما هستیم که خودمون و زندگیمون محتاج اوناست .ماییم که نیاز داریم با کمک اونا و الگو گرفتن از سیره و زندگی و از همه بیشتر صبر و مقاومتشون زندگی و عاقبت خوبی هم در این دنیا و هم در آخرتمون برای خودمون رقم بزنیم..این هم درسته که اونها میخاستن با این کار به ما نشون بدن اگه همیشه خدا رو همراه و یاور خودت بدونی و هیچ چیزو به خدا و دستوراتش ترجیح ندی پیروز وموفقی..اونا میخاستن با کاری که میکنن یه درس بزرگ به ما بدن..این لطف و خواست اونا بوده که ما تو این راه قرار بگیریم.در واقع این خواست اونا بوده که خواست ما بشه تبعیت از اونا..چیز بیشتری به نظرم نمیرسه اگه اشتباه یا ناقصه لطفا خودتون راهنمایی کنید. در ضمن خیلی ازتون ممنونم که یه همچین موضوعات و سوالاتی میگذارید.واقعا نیازه.بازم متشکرم

ارسال شده در 1393/08/13 توسط سوزومه(گنجشک) از
1 1

نمیدانم!×_× سوالی بس سخت است!!!

ارسال شده در 1393/08/12 توسط مطهره 17ساله از فانوس اصفهان
1 0

بسمه تعالی بنظرم هردوتاش!! ولی ترتیب داره!! اول او خواست که خادمش بشویم و بعد ما خواستیم و البته افتخار کردیم که خادمش بشویم نیازی به گفتن نیس هممون میدونم که این یه نعمت خیلی بزرگیه که آقا و مولا امام حسین(عج) رو داریم اگه یکم فکر کنیم میبینم ماهم مثه خییییییلی از آدمای دیگه میتونسیم خارج از ایران متولد شویم میتونسیم اروپایی و آمریکایی باشیم و هییییییییچ چیز از دین عزیز اسلام ندونیم آگاهی نداشته باشیم، ندونیم چه خدای مهربونی که مسلمونا دارن ندونیم چ ماه محرم پرباری ک شیعیان ندارن ندونیم چ معشوق عالمی، چ حیدری، چ آقایی، چ مولایی، چ سروری ک شیعیان انتظارش رو میکشن چ دین خوبی ک ابدا ضرر داشته باشه، ن تنها ضرر نداره ک مفیده...شیرینه...عشقه چ مناجاتای قشنگی و چ دردودل هایی ک میشه با خدای عالمیان کرد...... هممون ممکن بود با چیزای مقدسی ک گفتم آشنا نمی بودیم یا اصلا در کشوری ک متولد میشدیم اجازه ی آشنایی بهمون ندن، اجازه ی مسلمان شدن ندن! سرتونو درد نیارم استاد همین ک تو ایران اسلامی به دنیا اومدیم همین ک لحظات اول تولد اذان تو گوشمون خوندن، همین ک از همون اول صدای "الله اکبر" "اشهر ان لا اله الا الله" "اشهد ان محمد رسول الله" "اشهد ان علیا ولی الله" رو شنیدیم از بدو تولد شیعه بودیم و با عشق امام حسین شیر مادر خوردیم و ............................. همه و همه نعمته و مطمئنا خواست آنها بوده پس او خواسته ک خادمش بشویم و بعد از آن قسمی از انتخاب با خودمان است اینکه همیچنان به این نعمت ها افتخار کنیم یا اینکه نه! تحت تأثیر دشمنان اسلام، خدای نکرده راه حق را دور بزنیم و این افتخار ازمون سلب بشه تحت تأثیر دوست ناباب، تحت تأثیر ماهواره، تحت تأثیر......... اشتباه کنیم و این نعمت ها رو قدر ندونیم و خدا رو باز هم شاکرم که توفیق داد خادم حسینش بشویم و بعدهم افتخار بزرگیست ک نصیبمون شده بابت این توفیق و لیاقت ممنونم خدا رو استاد بعد از خدا از شما متشکرم من حدود 10 ماهه میام جلساتتون رو برا همین محرم امسالم با محرم سالای گذشتم خییییییییییییییییییییییییییییلی فرق کرد و حس خیلی خوبی و وصف نشدنی دارم اجرتون با خود آقامون حسین(عج) انشاالله خیر ببنید و دعامون کنید این شب ها موفق و پیروز باشید

ارسال شده در 1393/08/12 توسط مطهره 17ساله از فانوس اصفهان
1 0

ببخشید یه اشتباهی شده!!!! توی نظر قبلیم به جای امام حسین(ع) نوشتم امام حسین(عج)!!! ببخشید اشتباه شد......پیش میاد دیگه...گیر ندید

ارسال شده در 1393/08/12 توسط زهرا از اصفهان
1 0

امام حسین(ع) خواستند, چون لطف بزرگی است خادم ایشون بودن که فقط از لطف و کرم امام حسین(ع) برمیاد... ولی ایکاش اندکی رسم خادم بودن رو بلد بودم و فقط اسمم خادم نبود..

ارسال شده در 1393/08/11 توسط زهره محمدی از اصفهان
6 0

درود خدا بر حضرت علامه طباطبایی: « تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد ز سمک تا به سماکش کشش لیلا برد من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم او که می رفت مرا هم به دل دریا برد» این شرافت خادمی است که ارباب دست خادم را می گیرد، هنر خادم همین بس که دست اربابش را رها نکند.

ارسال شده در 1393/08/11 توسط مدیون بانوی مهربانیها از اصفهان
6 0

سلام و خدا قوت به همه عزیزان.................. شرح حال شخص خودم اینه: در مظلومیت حسین (ع) همین بس که چون منی خود را نوکرارباب میداند:(( التماس دعا

ارسال شده در 1393/08/10 توسط ابطحی از اصفهان
1 0

من خواستم و او کمکم کرد.... یا اباعبدالله....

ارسال شده در 1393/08/09 توسط فل فل نمکی از
5 0

هردو!اما بیشتر اوخواست تاخادم اوباشیم

ارسال شده در 1393/08/09 توسط ریحانه(خبرنگارحامدزمانی) از اصفهان زیبا
6 2

علیک سلام حاجی اول اینکه : حسین بیشترازآب تشنه لبیک بود اماافسوس که به جای افکارش , زخم های تنش را نشانمان دادند و بزرگترین درد او را بی آبی معرفی کردند.(دکترشهیدعلی شریعتی) پاسخ سوال: ظاهرا همیشه ماخواستیم خادم باشیم ولی همیشه هممنون امیدواریم بیشتر ازما خود امام بپذیره که نوکرش باشیم. افتخار بزرگیه ,کوچک شدن پیش امام و نوکراش. چه افتخاری بالاتر از خادم و نوکر ارباب حسین.... ولی میتونم اینجابه امام حسین بگم آقا جون رسمش نیست که خادمت هنوز کربلات رو ندیده..................................

ارسال شده در 1393/08/09 توسط غریبه از دیار فانوس
4 1

خدا خواست و نهال عشق او را در وجودمان کاشت (مثل این که خواست ما در ایران به دنیا بیاییم و شیعه باشیم و از کودکی با عشقش انس بگیریم) و سپس خود او خواست و ما شدیم عزادارش، ما خواستیم، گریه کردیم و دعا که او باز هم بیشتر مارا بخواهد، او خواست و ما شدیم خادمش و ما باز هم خواستیم که خادمش بمانیم و... این جا هر چه ما بیشتر بخواهیم بیشتر میگیریم زیرا او به دنبال بهانه ای حتی کوچک است تا بیشتر و بیشتر به ما بدهد، هر چه بیشتر عاشق باشیم معشوق بیشتر توجه میکند، این جا هر چه بیشتر خرج کنی و مایه بگذاری خادم بهتری خواهی بود *پس او خواست که ما بخواهیم خادمش باشیم تا انشاءالله اجابت کند و خادمش بشویم

ارسال شده در 1393/08/08 توسط ZaRe BiN از ESF
6 0

عالی بود ممنون التماس دعا استاد

ارسال شده در 1393/08/07 توسط محمد از
11 0

با سلام دو ساعت مطلب تایپ کردم برا ارسال پیام میده کد امنیتی انقضا این اشکال را بر طرف کنید لطفا تایم بیشتر نیازه ممنون از مطلب تامل برانگیزتون

ارسال شده در 1393/08/07 توسط sara از esfahan
9 0

خدا خواست ما خادم امام حسین شویم و امام حسین قلب هایمان را جلا داد و زنگار از آن زدود و ما عاشق شدیم و توفیقمان دادند خادم ایشان باشیم .

ارسال شده در 1393/08/07 توسط گنهکار! از
3 0

اگر اونمیخواست خادمش باشیم،پس چگونه برایش اشک میریختیم؟؟؟؟اگر همه وهمه به عشق امام حسین وبخاطر عنایتشان برای عزاداری نمی آمدند...؟؟؟یک لحظه تصورش راکنید!پس گنه کارا ن کجا باز میگشتند...؟؟!!کسانی همچو ما که همه فرصت هارا از دست داده اند!!!شبهای قدر....عرفات...وحالا!!دیگر این فرصت را غنیمت شماریم!خود امام حسین علیه السلام عنایت کرده اند تا ماهم جز عذادارانشان باشیم!تا توفیق شرکت در عزایشان را داشته باشیم ولایق اشک ریختن برایشان باشیم.. این جا حالو هوای دیگری حاکم است اینجا هوا هم بوی حسن و کرب و بلا ربا میدهد .......... ببخشید اگر موردی بی ربط نوشته شد!حرف دل است دیگر... التماس دعا

ارسال شده در 1393/08/07 توسط نظر کرده از حسینیه
5 0

همینکه ما اراده میکنیم کوچکترین قدمی در راه خدا واسه امام حسین(ع) برداریم خودش توفیقیه از طرف خدا به دعای ایشون.اللهم عجل لولیک الفرج.التماس دعا

ارسال شده در 1393/08/06 توسط مرضیه از اصفهان
5 1

ممنون از مطلبتون. عبد بی حیا کجا که ...